×

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

18 มกราคม 2018

อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ กทม. ดูแล เตรียมเปิดวิ่งช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ธ.ค. ปี 61

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และอนุมัติให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ให้สำนักงบประมาณจัดหางบประมาณตามควา...

Close Advertising