×

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับ ยกฟ้องคดี BTS ฟ้องล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชี้เป็นไปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2023
  • LOADING...
ศาลปกครองสูงสุด

วันนี้ (30 มีนาคม) ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1 และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ถูกฟ้องที่ 2 กรณีมีมติการประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว ซึ่งวันนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ส่งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจมาร่วมรับฟังคำพิพากษา 

 

โดยศาลมีการอธิบายว่า ศาลปกครองไม่มีอำนาจในการก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย แต่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องทั้งสองมีอำนาจยกเลิกประกาศเชิญชวน และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และการยกเลิกจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการร่วมลงทุน

 

ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกประกาศฯ โดยอำเภอใจหรือไม่นั้น ศาลให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคัดเลือกเอกชนให้เสร็จโดยเร็ว เพราะถ้าล่าช้าจะทำให้เกิดผลกระทบด้านผลตอบแทน และการเปิดใช้บริการฝั่งตะวันออกที่ล่าช้าไปด้วย รวมถึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนงานโยธาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการสูญเสียไปจากเดิม ที่กำหนดตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 4.3 แสนคนต่อวัน ทั้งนี้ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ข้อเท็จจริงในการประกาศยกเลิก โดยพิจารณาอาศัยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้ว 

 

ประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องทั้งสองกระทำขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่นั้น ศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องทั้งสองไม่ได้เอื้อต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงถือว่าไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค พร้อมเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยแวดล้อมในการมายกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการยกเลิกประกาศเชิญชวน และการยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวน ถือว่ามิได้เป็นไปโดยอำเภอใจ และการยกเลิกเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการกระทำโดยสุจริต ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ และเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวน รวมถึงเพิกถอนประกาศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมตินั้น 

 

ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงพิพากษากลับให้ยกฟ้อง


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising