×

กล้า มณีโชติ

9 กุมภาพันธ์ 2023

องค์ความรู้และงานวิจัยจะไม่ถูกแขวนขึ้นหิ้งอีกต่อไป เมื่อถูกนำไปปรับใช้จะทำให้เกิด ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ [ADVERTORIAL]

เราต่างได้ยินคำว่า ‘งานวิจัย’ กันมาอย่างยาวนาน แต่ก็อาจมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องมี และทำไปเพื่ออะไร   คำตอบคือ ‘งานวิจัย’ จะเป็นดั่งสารตั้งต้นที่ทำให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ    แต่สำหรับ ‘สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์’ หรือ ‘นิ...
X
Close Advertising