×

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เลิกจ้างพนักงาน
14 มิถุนายน 2021

รมว.แรงงาน ห่วงลูกจ้างอีคอมเมิร์ซ ‘อัลฟ่า’ 400 ชีวิตถูกเลิกจ้าง สั่งเร่งติดตามช่วยเหลือตามกฎหมาย

วันนี้ (14 มิถุนายน) สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีบริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงาน โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานทันทีในวันที่ 13 มิถุนายน ทำให้พนักงานประมาณ 400 คนถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชยนั้น    ในเรื่องนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
14 ธันวาคม 2018

กฎหมายใหม่เพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง อายุงาน 20 ปีได้ 400 วัน-เพิ่มวันลาคลอดได้ 98 วัน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง   โดยสาระสำคัญคือ การปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยจะได้ค่าชดเชยอัตราใหม่เป็น 400 ว...
30 เมษายน 2018

ย้ำนายจ้าง วันแรงงาน 1 พ.ค. นี้ ต้องให้ลูกจ้างหยุดงาน ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยให้ลูกจ้างหยุดปฏิบัติงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิด   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู...
5 กันยายน 2017

กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว เอื้อนักเรียน-นักศึกษา-คนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ทำงาน ให้ลูกจ้างเกษียณได้รับเงินชดเชย

     พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   สำหรับสาระสำคัญ ของกฎหมายฉบับใหม่นี้ คือ ให้อำนาจค...