×

ครม. รับทราบผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่พอใจและเชื่อมั่นรัฐบาลระดับมาก-มากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2021
 • LOADING...
ครม. รับทราบผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่พอใจและเชื่อมั่นรัฐบาลระดับมาก-มากที่สุด

วันนี้ (20 มกราคม) อนุชา บูรพชัยศรี เปิดเผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดที่ร้อยละ 45.5 และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดที่ร้อยละ 47.2 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2563 

 

ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 ได้แก่

 

ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากให้รัฐบาลในปี 2564 ใน 5 อันดับแรก คือ 

 

 • ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 79.4)  

 

 • เพิ่มมาตรการ / สวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง เบี้ยยังชีพคนชรา (ร้อยละ 27.1) 

 

 • แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น จัดหาตลาดรองรับผลผลิต แก้ปัญหาราคาพืชตกต่ำ (ร้อยละ 19.7)

 

 • แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 15.1)  

 

 • ชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ร้อยละ 12.9)

 

ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับในปี 2563 ใน 5 อันดับแรกของ คือ 

 

 • ค่าครองชีพสูง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 75.2)  

 

 • ปัญหาจากการทำการเกษตร เช่น ต้นทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ำ (ร้อยละ 40.4)  

 

 • ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 27.8) 

 

 • รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย / รายได้ลดลง (ร้อยละ 19.8)  

 

 • หนี้สินในระบบ / นอกระบบ (ร้อยละ 15.0)

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 17 มิถุนายน 2545 ที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลให้รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น นำไปเป็นแนวทางในการติดตาม วางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories