×

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน ปลื้ม สุรบถ ลูกชาย ชวน หลีกภัย เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อแล้วอย่างเป็นทางการ

โดย THE STANDARD TEAM
25.01.2023
  • LOADING...

วานนี้ (24 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ีว่าง โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนข้ึนมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 23 ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

 

บัดน้ี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส้ินสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังน้ี ลำดับที่ 33 คือ สุรบถ หลีกภัย 

 

สำหรับสุรบถ หรือ ปลื้ม เป็นบุตรชายของ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา 

 

สุรบถยังเคยเป็นอดีตรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เคยเป็นพิธีกรรายการ VRZO และยังเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising