×

ก.ล.ต. คลอดเกณฑ์รองรับ ‘กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน’ หวังยกระดับความโปร่งใส และเพิ่มข้อมูลตัดสินใจลงทุน มีผล 1 เม.ย. นี้

04.04.2022
  • LOADING...
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศให้ บลจ. มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fun: SRI Fund) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund เช่น วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ กลยุทธ์การลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส ลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว หรือ Greenwashing อันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดว่ากองทุนรวมนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน โดยที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสะท้อนการลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุนรวม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

 

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ความสนใจในประเด็นเรื่อง ESG มิได้เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มให้ความสนใจอีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องปกติที่ผู้ลงทุนในวงกว้างให้ความสำคัญมากขึ้น ก.ล.ต. จึงมีความพยายามในการสร้างระบบนิเวศของตลาดทุนไทยให้พร้อมรองรับ เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

การออกประกาศรองรับ SRI Fund ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่มุ่งหมายให้ตลาดทุนไทยได้รับโอกาสจากกระแส ESG โดยมีระบบนิเวศในตลาดทุนที่พร้อมรองรับ และเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ บลจ. ผนวก ESG เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

 

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

 

 


ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

Twitter: twitter.com/standard_wealth

Instagram: instagram.com/thestandardwealth

Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising