×

SOLAR เผย ‘ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา’ เข้าซื้อบิ๊กล็อต 18.38% จาก ‘ศึกษิต เพชรอำไพ’ ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่

04.08.2021
  • LOADING...
solar

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) จากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บมจ.โซลาร์ตรอน หรือ SOLAR โดย ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.38% โดยผ่านรายการบิ๊กล็อต ขณะเดียวกันยังมีรายงานการจำหน่ายหุ้น SOLAR ของ ศรีศักร เดชกิจวิกรม ในสัดส่วน 3.7704%

 

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่า ก.ล.ต. ได้รับรายงานการได้มาของหุ้น บมจ.โซลาร์ตรอน หรือ SOLAR โดย ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 18.3781% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.3781% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

การได้มาของหุ้นดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จาก ศึกษิต เพชรอำไพ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 และยื่นแบบรายงานต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ราคาเฉลี่ย 1.40 บาทต่อหุ้น จำนวนหลักทรัพย์ 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 18.3781%

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้น SOLAR โดย ศรีศักร เดชกิจวิกรม ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ซึ่งเป็นการจำหน่ายในวันเดียวกัน จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 6.944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.7704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising