×

ศิริราชออกประกาศให้บุคลากรงดเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงการระบาดโรคโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2020
  • LOADING...

ตามที่มีประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดไปหลายประเทศ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อันจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรวม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข จะได้แนะนำให้บุคลากรเรื่องการเดินทางไปหรือแวะพักในพื้นที่ที่มีการระบาดตามประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลังโดยกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและบุคลากร คณะฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

1.บุคลากรที่เดินทางกลับหรือแวะพักจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นถึงระดับรองคณบดี หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแล ให้หยุดปฏิบัติงานทุกภารกิจของคณะ รวมถึงคลินิกพิเศษต่ออีก 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ แล้วเมื่อกลับมาปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีกจนครบ 30 วัน หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หรือมีอาการทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก) ให้ประสานงานโดยตรงที่จุดตรวจคัดกรองห้อง 125 หรือ โทร 0 2419 9070 ตลอด 24 ชั่วโมงทันทีที่มีอาการ

 

การเดินทางที่ได้รับอนุมัติไปเพื่อปฏิบัติงาน (ราชการ) ให้หยุดปฏิบัติงานโดยไม่นับเป็นวันลา ส่วนการเดินทางด้วยภารกิจอื่นๆ ให้ใช้เวลาพักผ่อนหรือลากิจจนครบ 14 วัน

 

2.บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติการเดินทาง หรือว่าพักต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงจากคณะฯ แล้ว ขอให้ยกเลิกการเดินทางดังกล่าว กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน (ราชการ) คณะฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทาง (ไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ) ส่วนการเดินทางด้วยภารกิจอื่นๆ คณะฯ จะออกหนังสือประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการขอคืนเงิน

 

3.คณะฯ จะพิจารณาไม่อนุมัติให้บุคลากรเดินทางหรือแวะพักตามประเภทกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

4.บุคลากรที่จะเดินทางออกนอกประเทศให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัย

 

5.ให้ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการประชุม การสัมมนา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories