×

มติ สว. ท่วมท้น เห็นชอบ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง 186 เสียง นั่งกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์) ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

โดย พล.อ. อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า ตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวนหนึ่งคนคือ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง อดีตรองประธานศาลฎีกา โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน 60 วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งจะครบกำหนดในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น 

 

คณะกรรมาธิการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง อดีตรองประธานศาลฎีกา เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดทำเป็นรายงานลับตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พุทธศักราช 2562 ข้อ 110 วรรคสอง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเป็นการลับตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พุทธศักราช 2562 ข้อ 112 วรรค 2 ด้วย

 

ท้ายที่สุดที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง อดีตรองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 186 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising