×

ก.ล.ต. เตือนประชาชน ต้องเช็กให้ชัดก่อนลงทุน พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ เผยไม่เจอชื่อใน SE

07.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (7 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกับบริษัทที่อ้างว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพราะอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตามที่กล่าวอ้าง

 

ทั้งนี้ตามที่มีผู้สอบถามและนำส่งข้อมูลมายังศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. เป็นจำนวนมากว่าได้รับการชักชวนให้ลงทุนในหุ้นของบริษัท พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจว่าบริษัทที่เสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็น (1) บริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE) จึงสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อ ก.ล.ต. และ (2) บริษัทเป็น SMEs หรือสตาร์ทอัพ ซึ่งสามารถระดมทุนได้ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง และเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลวงจำกัดและต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต.  

 

ทาง ก.ล.ต. ชี้แจงว่าการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด สำหรับกรณีบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับยกเว้นการยื่นขออนุญาตและการยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คือต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดย สวส. ได้ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เว็บไซต์ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/se-news/ 

 

สำหรับกรณี SMEs ที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคล (ในวงจำกัด) โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตกับ ก.ล.ต. SMEs นั้นจะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นไปตามนิยาม SMEs ของกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://www.smeone.info/category-detail/9365 รวมทั้งต้องเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดหรือต้องมีลักษณะตามที่เกณฑ์ของ ก.ล.ต. กำหนดเท่านั้น เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และต้องไม่โฆษณาการเสนอขายเป็นวงกว้างต่อสาธารณชน

 

ทั้งนี้จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สวส. และ สสว. ไม่ปรากฏชื่อบริษัทดังกล่าวในรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563) ดังนั้นหากบริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นออกใหม่หรือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ก่อนทำการเสนอขาย ก.ล.ต. จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SE-Offering.aspx และศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-PP.aspx  

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories