×

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์ Single Form เปิดบัญชีครั้งเดียว ใช้สมัครบริษัทฯ อื่นได้

24.02.2020
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดและเตรียมออกหลักเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐาน (Single Form) เพื่อใช้เปิดบัญชีลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีครั้งแรก และสามารถนำแบบฟอร์มที่ได้กรอกข้อมูลดังกล่าวไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีแนวคิดจัดทำ Single Form เป็นแบบฟอร์มเปิดบัญชีลงทุนที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกประเภท (ยกเว้นการเปิดบัญชีเพื่อจองซื้อหลักทรัพย์และเพื่อลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link)) และได้ปรับปรุงตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นการออกเกณฑ์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ ก.ล.ต. เสนอ และได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ก.ล.ต. จึงยกร่างหลักเกณฑ์ Single Form สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป 

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทางอีเมล [email protected] จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories