×

ก.ล.ต. เปิดเกณฑ์คุมโฆษณาคริปโต สั่งห้ามให้ข้อมูลเกินจริง พร้อมต้องชี้แจงค่าใช้จ่ายการทำโฆษณา เตรียมเฮียริ่ง 29 มิ.ย. นี้

15.06.2022
  • LOADING...
ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดร่างประกาศหลักเกณฑ์โฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 7 ข้อหลัก หวังเพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแลให้ชัดเจนและเหมาะสม ย้ำการโฆษณาคริปโตเคอร์เรนซีสามารถทำได้ในช่องทาง Official Channel ของผู้ประกอบการเท่านั้น และกรณีที่เผยแพร่โฆษณาอยู่ก่อนแล้ว ให้โอกาสแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศภายใน 30 วัน พร้อมเปิดเฮียริ่งถึงวันที่ 29 มิถุนายนนี้ 

 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ และเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบทบทวนหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้มีความชัดเจนและเหมาะสม และเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ โดยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วนั้น ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

  1. การโฆษณาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการแจ้งข้อเท็จจริง ต้องไม่เป็นเท็จ ไม่เกินความจริง ไม่บิดเบือน ไม่ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ให้ระบุเฉพาะจำนวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีและพร้อมใช้บริการแล้วเท่านั้น

 

  1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา รวมถึงรายละเอียดการจ้างบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการ (Blogger หรือ Influencer) ต่อ ก.ล.ต.

 

  1. กำหนดให้มีคำเตือนประกอบการโฆษณาในเรื่องความเสี่ยง โดยรูปแบบการนำเสนอต้องชัดเจนและสังเกตได้ง่าย ต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน โดยหากมีการแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน ต้องมีการแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กัน (Balanced View)

 

  1. กำหนดให้การโฆษณาคริปโตเคอร์เรนซีสามารถทำได้ในช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจ (Official Channel) เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งเสริมหรือการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขายแบบฉับพลัน (Impulsive Buying) ขณะที่การโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจยังคงสามารถทำได้ในพื้นที่สาธารณะและช่องทางอื่นๆ

 

  1. กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจควบคุมดูแลการโฆษณาของบริษัทในกลุ่มที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการ รวมถึงผู้ทำโฆษณาและผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการในสังคมออนไลน์ (Influencer) ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

  1. ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า (Introducing Broker Agent: IBA) ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการคริปโตเคอร์เรนซี สำหรับการให้บริการโทเคนดิจิทัลยังจัดให้มี IBA ได้

 

  1. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการเผยแพร่โฆษณาอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการโฆษณาดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศภายในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising