×

ก.ล.ต. ฟันผู้กระทำผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น ‘เกียรติธนา ขนส่ง’ ปรับทางแพ่งเฉียด 300 ล้าน

19.03.2021
 • LOADING...
ก.ล.ต. ฟันผู้กระทำผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น ‘เกียรติธนา ขนส่ง’ ปรับทางแพ่งเฉียด 300 ล้าน

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 13 ราย กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 291,175,810 บาท

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 4-22 ธันวาคม 2557 บุคคลจำนวน 13 ราย ได้แก่

 1. เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ 
 2. น้ำ ชลสายพันธ์ 
 3. ศุภวุฒิ มณีรินทร์ 
 4. ศนิ จิวจินดา 
 5. ยศ ธนารักษ์โชค 
 6. นิภา ชลสายพันธ์ 
 7. น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์ 
 8. สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย  
 9. บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)* 
 10. รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์  
 11. ปฏิญญา เทวอักษร 
 12. กิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ 
 13. ประพล มิลินทจินดา 

 

ได้ร่วมกันสร้างราคาหุ้น KIAT ให้ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งมีผลทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นจาก 7.75 บาท เป็นราคา 15.60 บาท 

 

บุคคลข้างต้นได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อสร้างราคาหุ้น กล่าวคือ น้ำ, ศุภวุฒิ, ศนิ และ ยศ ทำหน้าที่ซื้อขายหุ้น KIAT เพื่อให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ในช่วงเวลาเดียวกัน เกียรติชัย, สุรพงษ์ NPP (ซึ่งสุรพงษ์เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้มีอำนาจซื้อขายในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ NPP) 

 

รินนภา ซึ่งมี สุรพงษ์ เป็นผู้รับประโยชน์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ปฏิญญา และกิ่งกาญจน์ ซึ่งมีประพลเป็นผู้รับประโยชน์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ร่วมทำรายการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนมากหลายครั้งตามราคาที่กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ผลักดันให้สูงขึ้นแล้ว ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจว่ามีผู้ร่วมลงทุนใหม่สนใจลงทุนใน KIAT ในราคาที่สูงขึ้นตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มผู้ที่ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวซึ่งรวมถึง นิภา และน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นภรรยาและบุตรของ น้ำ ได้ขายหุ้น KIAT เพื่อทำกำไร โดยเกียรติชัยนำหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีบุคคลอื่น (Nominee) มาขายทำกำไรเช่นเดียวกัน

 

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เกียรติชัยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้จัดการของ KIAT ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ที่ร่วมกันกระทำความผิดในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด การลดมูลค่าพาร์ของหุ้น KIAT และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสร้างความน่าสนใจในการซื้อขายหุ้น KIAT อีกทางหนึ่ง

 

การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดตามมาตรา 243 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4(1) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิด 13 ราย โดยกำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่งดังนี้ 

 1. เกียรติชัย จำนวน 112,609,500 บาท  
 2. น้ำ จำนวน 10,530,345  บาท  
 3. ศุภวุฒิ จำนวน 9,989,632.50 บาท  
 4. ศนิ จำนวน 7,746,735 บาท  
 5. ยศ จำนวน 5,637,442.50 บาท  
 6. นิภา จำนวน 2,865,330 บาท  
 7. น้ำทิพย์ จำนวน 529,545 บาท  
 8. สุรพงษ์ จำนวน 33,859,920 บาท  
 9. NPP จำนวน 23,295,000 บาท  
 10. รินนภา จำนวน 500,000 บาท  
 11. ปฏิญญา จำนวน 60,330,000 บาท  
 12. กิ่งกาญจน์ จำนวน 500,000 บาท
 13. ประพล จำนวน 22,782,360 บาท

 

ทั้งนี้ การที่ ค.ม.พ. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นบุคคลจำนวน 12 ราย เป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการมีลักษณะต้องห้ามการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยปัจจุบันปฏิญญาและประพล ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และประพลเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

 

*บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON 

 

ด้านราคาหุ้น KIAT ล่าสุด (19 มีนาคม) อยู่ที่ 0.56 บาท

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising