×

ก.ล.ต. เพิ่มดีกรีคุม ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ เปิดเฮียริ่งกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากและบริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

02.12.2021
  • LOADING...
Digital assets

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการกำกับดูแล ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodial Wallet Provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบทบทวนหลักการที่กำหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่ดีและมีความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระทำความผิด

 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป 

 

รายละเอียดดังนี้

 

  1. กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนการให้บริการ โดยต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

  1. กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าต้องมีระบบการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet Management) และการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (Key Management) เพื่อการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนเจ้าของบัญชี

 

นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักการในการกำกับดูแลเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าสำหรับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising