×

ก.ล.ต. กล่าวโทษแก๊งผู้บริหาร บล.เคทีบี 4 รายต่อ บก.ปอศ. หลังพบหลักฐานร่วมกันปั่น TIGER พบ ‘วิน-รัฐชัย’ ร่วมทำผิด

11.09.2023
  • LOADING...
ปั่นหุ้น TIGER

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้ทำความผิด 4 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหาร บล.เคทีบี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บล.ดาโอ) ต่อ บก.ปอศ. ฐานร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น TIGER ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง หรือ TIGER 

 

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม พบการกระทำความผิดของบุคคล 4 ราย ได้แก่ 

 

  1. วิน อุดมรัชตวนิชย์
  2. รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ 
  3. วิชชุ จันทาทับ 
  4. ชัญญา เพ่งพันธุ์พัฒน์ 

 

โดยสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหุ้น TIGER ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (รวม 5 วันทำการ) 

 

ขณะที่จากการตรวจสอบพบว่า ในขณะเกิดเหตุผู้กระทำความผิดทั้ง 4 รายปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งในบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บล.เคทีบี โดยวิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร, รัฐชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ และ วิชชุ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้ร่วมกันวางแผน ดำเนินการ และแบ่งหน้าที่กันทำในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหุ้น TIGER ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีชัญญา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคลของ บล.เคทีบี ให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 

 

จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดจำหน่ายหุ้น TIGER ซึ่ง บล.เคทีบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหุ้น TIGER ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยได้หาลูกค้ามาเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลรายใหม่โดยไม่พิจารณาศักยภาพทางการเงินของลูกค้าอย่างเพียงพอในกระบวนการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และจัดสรรหุ้น TIGER แบบกระจุกตัวในบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าดังกล่าว โดยมีการออกรายการส่งเสริมการขายมารองรับ 

 

จากนั้นเมื่อหุ้น TIGER เข้าซื้อขายใน mai เป็นวันแรก ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 วิชชุได้เริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TIGER ผ่านบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าดังกล่าวในลักษณะการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหุ้น TIGER เพื่อมุ่งหมายให้ราคาซื้อขายในช่วงระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของหุ้น TIGER (ที่ราคา 3.65 บาท) 

 

การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้นทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น TIGER ผิดไปจากปกติของตลาด อันทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าขณะนั้นมีความต้องการซื้อขายหุ้น TIGER ในปริมาณมาก ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 244/3 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 315 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ การกระทำของวิชชุ ในฐานะผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ยังเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 134 วรรคสองและวรรคสาม ประกอบมาตรา 133 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 ราย เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุนทั่วไป กรณีข้างต้นมีลักษณะเป็นการกระทำผิดที่มีความร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุน และยังมีการกระทำความผิดของบุคคลบางรายที่ไม่สามารถใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 4 รายต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว  

 

ทั้งนี้ เคทีบี (ประเทศไทย) ปัจจุบันบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บล.เคทีบี เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ TIGER ในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ถือเป็นดีลแรกภายหลังจากที่ถูกพักใบอนุญาตการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจาก ก.ล.ต. เป็นเวลา 2 ปี (วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึง 29 มิถุนายน 2561)

 

ขณะที่ปัจจุบัน วิน อุดมรัชตวนิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารของ บล.ดาโอ ส่วน รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน และกรรมการบริหาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising