×
SCB Index Fund 2024

‘กลุ่ม SCG’ ควบรวม ‘JWD’ ส่งบริษัทในเครือเข้าถือหุ้นใหญ่ 42.9% ด้วยมูลค่าดีลกว่า 1.86 หมื่นล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ‘SCGJWD’

26.10.2022
  • LOADING...
SCG JWD

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรวมกิจการ โดยการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กับหุ้นสามัญของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) การแลกหุ้นนี้จะดำเนินการโดย JWD จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCGL ซึ่งประกอบกิจการโลจิสติกส์จาก 1. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM) 2. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SCG Distribution) และ 3. Yamato Holdings Co., Ltd. (Yamato Holdings) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCGL ในสัดส่วน 68% และ 30.2% และ 1.8% ตามลําดับ

 

โดย JWD จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 791.02 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL ได้แก่ SCG CBM, SCG Distribution และ Yamato Holdings ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นของ SCGL แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 791.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.02 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กลุ่ม ‘SCG’ จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ แต่ไม่ต้องทำเทนเดอร์

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

 

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้นนั้น จะทําให้ SCG CBM และ SCG Distribution ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทไม่เกิน 776.80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 42.9% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสําหรับการเข้าทําธุรกรรมการรวมกิจการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ SCG CBM และ SCG Distribution ถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

 

เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น ‘เอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์’

ทั้งนี้ JWD และ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) (เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) โดยถือหุ้น 98.2%) ได้มีแผนการดำเนินการที่จะรวมกิจการเข้าด้วยกัน การแลกหุ้นสามัญของ SCGL กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JWD

 

ภายหลังจากธุรกรรมการรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ JWD จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) (SCGJWD หรือ Merged-co) และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อให้ SCGJWD ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน (ASEAN Leading Logistics and Supply Chain Provider)

 

การรวมกิจการจะทำให้ SCGJWD ประกอบธุรกิจในกว่า 8 ประเทศ และเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน หากวัดจากรายได้และกำไร เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความสามารถในการให้บริการและฐานลูกค้าที่มากขึ้น มีบริการให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั้งกลุ่ม B2B, B2B2C และ C2C เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

 

รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน เสริมโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising