×

ราชกิจจาฯ เผยชื่อกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 185 คน สุภาพ-สนธิญาณ ร่วมปฏิรูปการเมือง เสรี-สุทธิชัย ปฏิรูปสื่อ

17.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (16 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาของประกาศฯ ดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 แล้วนั้น 

 

เนื่องจากต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่ง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป เสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นเพิ่ม

 

จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ หรือสับเปลี่ยนคณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกัน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 

โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีทั้งหมด 13 คณะ คณะละ 13-15 คน แบ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการ 12 คน และกรรมการและเลขานุการอีก 1 คน ซึ่งในแต่ละคณะก็ปรากฏชื่อของบุคคลที่น่าสนใจ และเป็นที่รู้จักในวงการต่างๆ เช่น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มี ปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 และชื่อของ เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 รวมถึงชื่อของ สุภาพ คลี่ขจาย และ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

.

ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ และยังมีชื่อของนักธุรกิจอย่าง กานต์ ตระกูลฮุน และ บัณฑูร ล่ำซำ ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเคยเป็นอดีตประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่ในเวลาต่อมาร่างฯ ดังกล่าวถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่เห็นชอบ จึงทำให้คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่

 

ด้านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มี อิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และยังปรากฏชื่อของสองอดีตรัฐมนตรีในยุครัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ คือ กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ และมี สุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส ร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อที่น่าสนใจเพิ่มเติม คือชื่อของ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นที่รู้จักในกรณีที่มีเด็ก 13 คนติดถ้ำหลวง-ขุนน้ํานางนอน ซึ่งมีชื่อในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ส่วน พรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ขณะที่ วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ก็ปรากฏชื่อในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 

สำหรับประกาศฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/163/T_0010.PDF

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories