×

เส้นทางพระเกียรติยศของสมเด็จพระราชินีสุทิดา

โดย THE STANDARD TEAM
02.05.2019
  • LOADING...
สมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นอีกวันประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

 

 

3 ตุลาคม 2555

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ ว่าที่พันโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นกรณีพิเศษ

 

9 กรกฎาคม 2556

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ให้แก่ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

17 กันยายน 2556

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ให้แก่ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

11 พฤศจิกายน 2556

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

 

11 พฤศจิกายน 2556

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลตรีหญิงให้แก่ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

9 ธันวาคม 2556

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ให้แก่ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

9 ธันวาคม 2556

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลตรี)

 

16 กรกฎาคม 2557

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)

 

17 กรกฎาคม 2557

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ให้แก่ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

7 ตุลาคม 2557

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ให้แก่ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์

 

17 กรกฎาคม 2558

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ราชองครักษ์เวรครบกําหนดตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 

26 สิงหาคม 2559

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลโทหญิงให้แก่ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

 

26 สิงหาคม 2559

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลโท)

 

30 ตุลาคม 2559

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 1 ให้แก่ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

 

10 ธันวาคม 2559

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเอกหญิงให้แก่ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

 

10 ธันวาคม 2559

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)

 

27 เมษายน 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ

 

9 พฤษภาคม 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นรองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9)

 

13 ตุลาคม 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

 

13 ธันวาคม 2560

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอกพิเศษ)

 

1 พฤษภาคม 2562

มีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

 

ภาพประกอบ: Thiencharas W.

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising