×

ปตท. แพ้คดีฟ้อง ‘นาแคป’ ต้องจ่ายค่าเสียหาย 4,654 ล้านบาท

19.12.2019
  • LOADING...
นาแคป เอเซีย แปซิฟิก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท นาแคป เอเซีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ว่า 

 

ตามที่เมื่อปี 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าเสียหายจากการเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน และอื่นๆ แก่บริษัท นาแคป เอเซีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด ในข้อพิพาทตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ จำนวนประมาณ 1,144 ล้านบาท และ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับถึงกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จ

 

ปตท. ได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และนาแคปได้ยื่นคำร้องขอให้บังคับตามคำชี้ขาดต่อศาลแพ่ง และเมื่อปี 2560 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ ปตท. จ่ายเงินแก่นาแคปโดยลดจำนวนเงินลงบางส่วน คงเหลือเงินที่ให้ ปตท. จ่ายเป็นจำนวนประมาณ 1,144 ล้านบาท และ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับถึงกำหนดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จ 

 

ต่อมา ปตท. จึงได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ปตท. ดังนั้น ปตท. จึงต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลแพ่งดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,654 ล้านบาท และคดีถึงที่สุด ซึ่ง ปตท. จักได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป

 

อย่างไรก็ดี นาแคปได้ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่ง ปตท. ในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วตามกฎหมายสำหรับโครงการดังกล่าวจำนวนประมาณ 905 ล้านบาท ปัจจุบันคดีล้มละลายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories