×

นายกฯ ส่งคำแถลงนโยบายรัฐบาลถึงมือ ส.ส. แล้ว 40 หน้า 12 เรื่องเร่งด่วน มีแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกัญชา กัญชง เพื่อการแพทย์

โดย THE STANDARD TEAM
21.07.2019
  • LOADING...
นโยบายรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งคำแถลงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีต้องแถลงต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ให้แก่ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.

 

โดยเอกสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระ 40 หน้า ในส่วนของนโยบายหลักถูกแบ่งเป็น 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วนถูกแบ่งเป็น 12 ด้าน ในหน้า 30-33

 

ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนที่ถูกจับตามากที่สุดคือ การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ถูกกำหนดไว้ในข้อที่ 12 หน้า 33 ว่า

 

“สนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นของประชาชน และดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

 

นอกจากนี้ในข้อที่ 4 เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและนวัตกรรม หน้า 31 ระบุถึงกัญชาเพื่อการแพทย์ว่า

 

“เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในอนาคต”

 

สำหรับนโยบายเร่งด่วนทั้ง 12 ด้านของรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานการณ์และปัญหาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้กําหนดเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร)

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล

 

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories