×
318086

Gen Z

6 มกราคม 2020

ธรรมชาติของ Gen Z และความกดดันที่ต้องเผชิญ

ซีรีส์ใหม่รับปีใหม่ของ R U OK ว่าด้วยเรื่องคนรุ่นใหม่ หรือที่หลายคนเรียกว่า ‘คน Gen Z’ ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการแบ่งประชากรตามหลักสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาที่มองคนในลักษณะปัจเจก แต่สิ่งที่น่าสนใจของมนุษย์ที่เกิดตั้งแต่ยุค 2000 ที่เทคโนโลยีเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์อย่างแยกกันไม่ออก ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ และมีความเชื่อ...