×

สินมั่นคงฯ วุ่นต่อ คปภ. สั่งห้ามย้ายเงิน หยุดรับทำประกันใหม่ | Morning Wealth 18 ธันวาคม 2566

18.12.2023
  • LOADING...

ประกันเจอ-จ่าย ยังไม่จบ ศาลฯ ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ ‘สินมั่นคงประกันภัย’ ฟาก คปภ. สั่งห้ามย้ายทรัพย์สิน หยุดรับประกันภัยชั่วคราว รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ถอดรหัสการลงทุน เตรียมรับมือการกลับมาของหุ้นสหรัฐฯ ปี 2024 พูดคุยกับวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ Associate Director, ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising