×

นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต หลังกระทบหนักสุดจากพิษโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
07.11.2020
 • LOADING...
นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต หลังกระทบหนักสุดจากพิษโควิด-19

นายกฯ สั่งตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต ขณะภาคเอกชนเสนอมาตรการทั้งแบบเร่งด่วนและฟื้นฟูระยะยาว 

 

ภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศสูงเป็น ‘อันดับ 2’ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2562 ภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 14.5 ล้านคน คิดเป็นรายได้ราว 4.7 แสนล้านบาท

 

แต่ด้วยการที่ภูเก็ตพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเกือบ 90% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดที่โดนผลกระทบหนักสุดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยคิดเป็น 0% ติดต่อกันมาร่วม ‘ครึ่งปี’ แล้ว

 

ในปี 2563 คาดการณ์กันว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะลดลงจากปีก่อน 80% ทำให้สถานประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลง กระทบต่อการจ้างงาน และส่งผลต่อเนื่องไปยังรายได้ของภาคครัวเรือน

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งมี ทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธาน พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูเก็ตในภาพรวม

 

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้พิจารณารายละเอียดข้อเสนอของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) เพื่อพิจารณาต่อไป

 

สำหรับข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้แทนภาคเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตแบ่งเป็น มาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการฟื้นฟูเพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป

 

โดยมาตรการระยะเร่งด่วนมีด้วยกัน 6 ข้อเสนอ ประกอบด้วย

 

 1. ปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เช่น เพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางวันธรรมดา ขยายประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และขยายเวลาโครงการไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 1. ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 1. การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการกีฬา อาหาร และสันทนาการ 

 

 1. เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ตในช่วงสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 

 1. มาตรการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง ด้วยการปลูกพืชสวนครัว โครงการสนับสนุนการปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัด และปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง

 

 1. มาตรการทางการเงิน ประกอบด้วย การขยายเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในสินเชื่อเพื่อธุรกิจ รวมถึงวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อที่มีอยู่ปัจจุบันออกไปจนถึงธันวาคม 2564 การจัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดอันดามันเป็นการเฉพาะ และการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม สปา และบริษัทนำเที่ยว

 

 1. แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง 5T ประกอบด้วย Targeting, Testing on Arrival, Tracing Application, Treating Capacity และ Trusting Fund 

 

 1. จัดตั้งคณะทำงาน Phuket Sandbox เพื่อปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในประเทศไทย ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 ของภูเก็ต

 

ส่วนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป ประกอบด้วย 

 

 1. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (สาย บ.เมืองใหม่-บ.เกาะแก้ว) รวม 22.4 กิโลเมตร

 

 1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

 

 1. การให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่สำนักงานในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีหรือดิจิทัลที่จังหวัดภูเก็ต

 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.การบินไทย (THAI) และสมาคมโรงแรมไทย โดยเสนอร่วมกันเป็นหน่วยธุรกิจในการดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยนำเสนอรูปแบบของ Amazing Thailand Plus Package ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะบริการครบวงจร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร 

 

ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศปีงบ 2564 ผ่านการจัดอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอมาตรการเร่งรัดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดประชุมอบรม/สัมมนาในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเสนอต่อ ศบศ. ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories