×

เพื่อไทยเสนอญัตติให้สภาตั้ง กมธ. สอบการใช้กฎหมายล้นเกิน-ขัดหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
10.11.2021
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง

 

สืบเนื่องด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณานั้น อาจไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ขัดต่อหลักนิติธรรมและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหลายประการ ทั้งที่การกระทำของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น พื้นฐานเป็นเพียงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด

 

อีกทั้งผู้ต้องหาที่กระทำผิดส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งหลายคนยังศึกษาอยู่ สมควรที่จะได้รับโอกาสในกระบวนการยุติธรรมในการขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดอาญาอื่นๆ และได้โอกาสในการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ แต่การดำเนินการของพนักงานสอบสวนและการใช้ดุลพินิจของศาลเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ได้ทำให้ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีทางการเมืองเกิดความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังต่อกระบวนการยุติธรรม เหมือนตนเองได้ถูกแบ่งแยกออกจากความยุติธรรม 

 

ซึ่งการกระทำดังกล่าวนำมาซึ่งความแตกแยกทางความคิดของบุคคลในสังคมให้ขยายวงกว้างขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม พันธกรณีระหว่างประเทศ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความผาสุกโดยรวมของประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising