×

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ขยายเวลาส่งรายงานการลงทุนของกองทรัสต์แบบ PE Trust-1 เป็นภายใน 5 เดือนหลังสิ้นรอบบัญชี มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. ปีนี้เป็นต้นไป

02.12.2022
  • LOADING...
กองทรัสต์

สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องรอบระยะเวลาการจัดจัดทำและส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (แบบ PE Trust-1) จากเดิมที่กำหนดให้ส่งแบบรายงานดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่สิ้นรอบปีบัญชีของทรัสต์ เป็นภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

 

สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระและขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานของทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

 

ทั้งนี้ ตามที่กรมสรรพากรได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) 

 

โดยได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายได้ที่เกิดจากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่ได้จดแจ้งกับ ก.ล.ต. โดยมีการลงทุนและคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะดึงดูดให้มีผู้สนใจจัดตั้ง PE Trust เพิ่มขึ้น ทำให้ทรัสตีของ PE Trust มีภาระที่ต้องส่งแบบ PE Trust-1 ต่อ ก.ล.ต. ที่มากขึ้นตามไปด้วย และการกำหนดระยะเวลาการนำส่งแบบดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน จึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการของทรัสตี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising