×

15 พฤศจิกายน 2476 – เลือกตั้งครั้งแรกในประเทศไทย

โดย THE STANDARD TEAM
15.11.2020
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 มีเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับประชาธิปไตยไทย เพราะเป็นวันที่จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยทางอ้อม และนับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของประเทศ

 

การเลือกตั้งทางอ้อมคือการให้ประชาชนเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่เลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง โดยแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คนต่อราษฎร 200,000 คน ทำให้มีจำนวน ส.ส. ประเภทที่ 1 จำนวน 78 คน และ ส.ส. ประเภทที่ 2 ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอีก 78 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 156 คน

 

การเลือกตั้งครั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิออกเสียง 4,278,231 คน ออกไปใช้สิทธิจำนวน 1,773,532 คน คิดเป็น 41.45% ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น หลังการเลือกตั้งได้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาล โดยเสียงส่วนมากเลือกให้พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2 

 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising