×

14 มิถุนายน – วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

โดย THE STANDARD TEAM
14.06.2019
  • LOADING...
World Blood Donor Day

องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา หรือแพทยศาสตร์ ในปี 1930

 

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์การจัดหาโลหิตในประเทศไทยในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 จัดหาโลหิตทั่วประเทศได้กว่า 2.6 ล้านยูนิต และเป็นโลหิตที่จัดหาได้โดยสภากาชาดไทย 1.1 ล้านยูนิต

 

อย่างไรก็ตาม การบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดปี บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ จากสถิติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 55 ขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 8 จึงต้องรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง เพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตเป็นปีละ 2 ครั้ง จนถึงปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอและสม่ำเสมอสำหรับผู้ป่วย และเน้นในเรื่องของคุณภาพของโลหิตบริจาค ซึ่งหมายถึง ผู้ให้ หรือผู้บริจาคโลหิต มีความเข้าใจถึงกระบวนการ และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในการบริจาคโลหิต และพิจารณาว่าโลหิตของตนเองมีความปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคที่ถ่ายทอดทางโลหิต ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ได้รับโลหิต ฉะนั้นผู้บริจาคโลหิตจะต้องตอบแบบสอบถามหรือให้ข้อมูลที่เป็นจริง ผู้รับ หมายถึง ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษา ซึ่งต้องเป็นโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ปลอดภัยสูงสุด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories