×
306253

เศรษฐกิจชะลอตัวไม่สะเทือน! ‘โออิชิ’ เผยปี 2562 รายได้โต 8.2% กำไรเพิ่ม 21.9% เตรียมปันผล 2.90 บาทต่อหุ้น

22.11.2019
  • LOADING...
OISHI

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI รายงานผลประกอบการปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) พบมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 13,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,035 ล้านบาท หรือ 8.2% จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 12,596 ล้านบาท

 

มองลึกลงไปพบว่า ‘ธุรกิจเครื่องดื่ม’ มีรายได้ 6,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 515 ล้านบาท หรือเติบโต 8.6% จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้ 5,986 ล้านบาท โดยเติบโตจากเครื่องดื่มที่ส่งออกไปต่างประเทศ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากได้กลับมารับรู้รายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิต (OEM) 

 

ส่วน ‘ธุรกิจอาหาร’ มีรายได้ 7,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% หรือ 520 ล้านบาทจากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการเปิดสาขาใหม่ของธุรกิจร้านอาหา รและการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม แม้ในสถาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวก็ยังเติบโตได้ดี 

 

โออิชิมีต้นทุนขาย 8,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท หรือ 8.7% โดยธุรกิจเครื่องดื่มมีต้นทุนขายและให้บริการ 4,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 459 ล้านบาท หรือ 10.3% ซึ่งมาจากการเติบโตของยอดขาย และบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผลิตภัณฑ์การขาย ประกอบกับต้นทุนเบื้องต้นในช่วงเริ่มเดินเครื่องสายการผลิต UHT ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ และธุรกิจอาหาร 3,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท หรือ 6.7% เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบหลักในหลายรายการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 

มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,497 ล้านบาท ลดลง 94 ล้านบาท หรือ 5.9% เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนให้เห็นว่ามีกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการลงทุนด้านตราสินค้า อีกทั้งมีการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ และยังคงสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 85 ล้านบาท หรือ 4.2%

 

ทั้งหมดนี้ทำให้โออิชิมีกำไรสุทธิ 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221 ล้านบาท หรือ 21.9% จากรอบปีบัญชี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 1,008 ล้านบาท 

 

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท เนื่องจากได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายคราวนี้อีกจำนวนหุ้นละ 2.90 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 

 

นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Split Par) จากมูลค่าที่ตราไว้ (Par) เดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้น ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 187 ล้าน 5 แสนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท เป็น 375 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories