×

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็ง วิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของ Sinovac

โดย THE STANDARD TEAM
19.05.2021
  • LOADING...
ผู้ป่วยมะเร็ง วัคซีนโควิด-19

วันนี้ (19 พฤษภาคม) นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการ ‘การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง’ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ป่วยมะเร็งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือกำลังวางแผนการรักษา อยู่ระหว่างการรักษา หรือหลังการรักษาไม่เกิน 6 เดือน วัคซีนที่นำมาใช้ในโครงการเป็นวัคซีน Sinovac ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

 

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่สนใจ จะได้รับการให้ข้อมูลของโครงการก่อนเซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการ จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม แต่ละเข็มห่างกัน 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับการดูแลขณะฉีดวัคซีนตามมาตรฐานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่การคัดกรอง การฉีดยา และติดตามอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิดจากทีมสหวิชาชีพ

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโดยตรงคือ การทราบถึงระดับภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดผู้ป่วย 2 ครั้ง ครั้งแรกคือก่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก และครั้งที่สอง หลังฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปแล้ว 2 สัปดาห์

 

หากมีผู้ป่วยมะเร็งท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แม้จะไม่ได้เป็นผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แต่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

สุดท้ายนี้ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังสิ้นสุดโครงการคือทราบระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละคน นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ส่งเสริมทัศนคติด้านบวกให้กับประชาชนในวงกว้าง และนำพาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้านสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising