×

วุฒิสภาเห็นชอบเสนอชื่อ ‘นารี ตัณฑเสถียร’ เป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศ เจ้าของคดีเพชรซาอุ

โดย THE STANDARD TEAM
29.08.2022
  • LOADING...

วันนี้ (29 สิงหาคม) ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 26 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 โดยมีการเสนอชื่อ นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด โดยผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่าให้ความเห็นชอบ 205 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่มี และไม่ออกเสียง 7 เสียง จากสมาชิกวุฒิสภาที่มาแสดงตนทั้งสิ้น 212 ท่าน 

 

นารีจึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมวุฒิสภา เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  

 

ทั้งนี้ นารี ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 17 จะเป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกขององค์กรอัยการ สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Washington, D.C., USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Washington, D.C., USA และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije Universitiet Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

 

สำหรับประวัติการทำงานของ นารี ตัณฑเสถียร เริ่มทำงานปี 2528 ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี, สำนักงานคดีอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ ปี 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ปี 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 

มีผลงานที่โดดเด่นคือ คดีเพชรซาอุ, คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุดีอาระเบีย, 
สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน, สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์, สัญญาร่วมลงทุน, สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโควิด และกรรมการเนติบัณฑิตยสภา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising