×

จบเกม Coin Asset กระทรวงการคลังปฏิเสธออกใบอนุญาต เร่งเคลียร์ลูกค้าภายใน 21 มกราคมนี้

15.01.2019
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลว่า ตามที่มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ราย และทาง ก.ล.ต. ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 4 ราย และปฏิเสธคำขออนุญาตจำนวน 2 รายไปก่อนหน้านี้

 

ล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาปฏิเสธคำขออนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ coinasset.co.th เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ โดยกรรมการของบริษัทที่รับผิดชอบระบบสำคัญลาออก 3 รายจากทั้งหมด 4 ราย เป็นเหตุให้ระบบงานสำคัญของบริษัท เช่น ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือระบบการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งถือว่ายังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. ยอมรับได้

 

Coin Asset ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บทเฉพาะกาล ผลการพิจารณานี้จึงทำให้ต้องยุติการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืนหรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นตามความประสงค์ของลูกค้า กระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้ Coin Asset ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562

 

หากบริษัทยังมีทรัพย์สินของลูกค้าที่รับฝากไว้ ขอให้บริษัทโอนหรือส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือตามคำสั่งลูกค้า และขอให้แจ้งผลการดำเนินงานให้ ก.ล.ต. ทราบ โดย ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ก.ล.ต. ชี้แจงว่าการปฏิเสธคำขอใบอนุญาตดังกล่าวไม่ได้ตัดสิทธิ์ในการยื่นขอใบอนุญาตในอนาคตเมื่อบริษัทมีความพร้อม

 

ทั้งนี้ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset หรือโทร. 1207

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising