×

สภาเริ่มถกร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้าที่เสนอโดยก้าวไกล ต้องถ่ายทอดประชุม กมธ. และกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนต้องพิจารณาเร็วขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
13.12.2023
 • LOADING...

วันนี้ (13 ธันวาคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมี พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ หรือที่เรียกกันว่า ‘ร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้า’ ซึ่งค้างการพิจารณาตั้งแต่การประชุมสภาในสมัยที่ผ่านมา

 

โดยล่าสุดได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ซึ่งพริษฐ์ได้กล่าวอภิปรายนำเสนอที่มาและความสำคัญ ก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นๆ ได้อภิปรายต่อไป

 

‘ร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้า’ คืออะไร

 

ก่อนหน้านี้พริษฐ์ได้โพสต์สรุปสาระสำคัญของร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง พร้อมระบุว่า “จุดมุ่งหมายในการเสนอร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้าคือการปรับปรุงกลไกการทำงานของสภา เพื่อสนับสนุนให้ผู้แทนราษฎรทุกคน ทุกพรรค ทุกชุดความคิด ทำงานได้ดียิ่งขึ้นในการแข่งขันกันรับใช้ประชาชน และทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่ที่ประชาชนฝากความหวังไว้ได้”

 

โดยมีข้อเสนอหลัก 9 ข้อดังต่อไปนี้

 

ยกระดับประสิทธิภาพ

 

 1. สภาฉับไว ตัดกลไกที่ทำให้การพิจารณากฎหมายล่าช้าโดยไม่จำเป็นผ่านการ
 • เพิ่มความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีมี ในการพิจารณาว่าจะรับรองให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเข้าสู่การพิจารณาของสภาหรือไม่ โดยใช้หลัก Auto Approve (หากนายกฯ ยังไม่ตัดสินใจให้ปัดตกร่างภายใน 30 วัน หรือตามกรอบเวลาที่กำหนด ให้ถือว่านายกฯ รับรองให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาได้โดยอัตโนมัติ)
 • ปิดช่องไม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำกฎหมายที่กำลังจะลงมติกันในสภาในวาระที่ 1 ออกไปศึกษาเพิ่มเติม หรือดองได้ 60 วันก่อนจะกลับมาพิจารณาและลงมติกันใหม่ (เนื่องจาก ครม. มีเวลาอย่างน้อย 30 วันอยู่แล้วในช่วงที่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ)

 

 1. สภามีความหมาย
 • เพิ่มกระทู้ถามสดนายกฯ ที่เปิดให้มีการถาม-ตอบระหว่างนายกฯ กับผู้นำฝ่ายค้าน และ สส. คนอื่น โดยตรง 1 ครั้งต่อสัปดาห์

 

 1. สภาเข้มแข็ง
 • กำหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ (ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ / ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ / กิจการสภาผู้แทนราษฎร) มีประธานเป็น สส. ฝ่ายค้าน

 

เพิ่มความโปร่งใส

 

 1. สภาเปิดเผย
 • ปลดล็อกให้การประชุมคณะกรรมาธิการมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ (ยกเว้นที่ประชุมมีมติงดการถ่ายทอดสดเป็นรายกรณี)
 • เปิดข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภา (เช่น รายงานการประชุม, สถิติการเข้าประชุมรายคน และสถิติการลงมติรายคน) ในรูปแบบที่วิเคราะห์ต่อได้ (Machine Readable)

 

 1. สภาดิจิทัล
 • ปรับให้การส่งเอกสารภายในต่างๆ ให้กับสมาชิก ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
 • จัดทำระบบติดตามสถานะและความคืบหน้าของร่างกฎหมายทุกฉบับที่ถูกเสนอต่อสภา
 • จัดทำระบบติดตามสถานะและความคืบหน้าของทุกเรื่องที่ถูกปรึกษาหารือในสภาและคำชี้แจงหรือคำตอบกลับจากหน่วยงาน

 

รับประกันความเป็นธรรม

 

 1. สภายุติธรรม
 • ลดดุลพินิจประธานสภาในการวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วน โดยกำหนดให้ประธานสภาออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวินิจฉัยว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องด่วน ซึ่งสภาเห็นชอบและเปิดให้มีการทบทวนทุก 1 ปี เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยที่เป็นธรรมที่สุดกับทุกฝ่าย

 

 1. สภาเสมอภาค
 • กำหนดไม่ให้มีการอภิปรายที่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เป็นต้น

 

เชื่อมโยงประชาชน

 

 1. สภาประชาชน
 • เปิดให้ประชาชน 5,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอญัตติให้สภาพิจารณา (จากปัจจุบันที่เปิดให้เฉพาะประชาชน 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ)
 • กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกเสนอโดยประชาชน ถูกนับเป็นเรื่องด่วนที่จะถูกพิจารณาเร็วขึ้น (Fast Track)

 

 1. สภาสากล
 • กำหนดให้มีการแปลทุกพระราชบัญญัติที่สภาเห็นชอบเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการสื่อสารกับประชาคมโลก

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising