×

ก้าวประวัติศาสตร์ มติที่ประชุม ส.ส. ก้าวไกล เห็นชอบชงร่าง พ.ร.บ. ชาติพันธุ์ เข้าสภา คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดย THE STANDARD TEAM
08.06.2021
  • LOADING...
กลุ่มชาติพันธุ์

วันนี้ (8 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกล ที่ประชุม ส.ส. พรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. … เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ และ ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้เสนอ 

 

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ มุ่งส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ซึ่งประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างและหลากหลาย แต่ละกลุ่มล้วนมีวิถีชีวิต ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์หลายฉบับ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการขาดสิทธิทางวัฒนธรรม ขาดสิทธิทางทรัพยากร และเผชิญกับอคติทางสังคมต่อกลุ่มชาติพันธุ์

 

ดังนั้นเพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทและอำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถิ่นของตนได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ถูกดูถูก  เหยียดหยาม หรือการกีดกันจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และรัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีความสอดคล้องกับทั้งทางความเป็นจริงของสังคม วัฒนธรรมไทย และรัฐธรรมนูญ และในฐานะที่พรรคก้าวไกลถือว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนจากพี่น้องกลุ่มชนชาติพันธุ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนเท่ากัน มีบทบาทเท่าเทียมกันในสังคม สืบทอดเจตนารมณ์ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มคนชาติพันธ์ให้มีฐานะเท่าเทียมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยในระยะยาว 

 

วันพรุ่งนี้ (9 มิถุนายน) เวลา 11.00 น. ทางพรรคก้าวไกล นำโดย ณัฐพงษ์ จะยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่การพิจารณาเป็นกฎหมายต่อไป 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising