×

ก้าวไกลร่อนหนังสือแจ้ง ‘ไชยามพวาน’ ให้ปฏิบัติตามมติ กก.บห. พร้อมแจ้ง 4 เงื่อนไข ต้องแถลงยอมรับผิด-ขอโทษผู้เสียหายภายใน 4 พ.ย. หากไม่ทำจะประชุมกำหนดโทษขับพ้นพรรค

โดย THE STANDARD TEAM
03.11.2023
  • LOADING...

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) พรรคก้าวไกล ส่งหนังสือลงชื่อ ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถึง ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ แจ้งให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคก้าวไกล ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

 

โดยเนื้อหาในหนังสือย้ำว่า ไชยามพวานฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรค กรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการณ์อันเป็นค่านิยมที่สำคัญของพรรค โดยประการที่ทำให้พรรคเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง และกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล

 

ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน กก.บห. พรรคก้าวไกล ได้พิจารณากำหนดโทษตามการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ด้วยการตัดสิทธิพึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ไชยามพวานต้องดำเนินการต่อไปนี้

 

  1. แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจต่อการกระทำผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

 

  1. ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณี ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกำหนดให้ต้องแจ้งหลักฐานการดำเนินการเยียวยาความเสียหายต่อ กก.บห.พรรค และในการแถลงตามข้อ (1) ต้องแถลงมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยสังเขปด้วย

 

  1. ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยทันที นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งนี้ และ

 

  1. ยุติการกระทำอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ หรือกระทำการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกพรรค ตลอดสมัยการเป็น สส.

 

หากไชยามพวานไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าไชยามพวานฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของ กก.บห.พรรค อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการให้พ้นจากสมาชิกภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากำหนดโทษโดยที่ประชุมร่วมฯ ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising