×

กกต. คลอดระเบียบ ห้าม ครม. ที่พ้นวาระหรือยุบสภา ใช้ทรัพยากร-วิทยุ โทรทัศน์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เอื้อประโยชน์เลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2022
  • LOADING...
กกต.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ระเบียบฉบับนี้ระบุถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบวาระ 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎร หรือกรณีมีการยุบสภา ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ให้ กกต. วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

 

สาระสำคัญของระเบียบนี้ กำหนดห้ามคณะรัฐมนตรีใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งที่จะสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

  • ห้ามสั่งการ มอบหมายให้มีการแจกจ่ายจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้บุคคลโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่มีเหตุจำเป็น แต่ต้องไม่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

  • ไม่ใช้คลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรืองบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

 

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/050/T_0003.PDF

 

อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้ยังให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising