×

มาริษลงนามข้อตกลงยกระดับการค้า-การลงทุนในอินโด-แปซิฟิก หนุนความร่วมมือภูมิภาคต่างๆ

07.06.2024
  • LOADING...

มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยผ่าน X ถึงการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก หรือ Indo-Pacific Economic Framework หรือ IPEF และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและว่า ไทยได้ร่วมลงนามในความตกลงสำคัญ 3 ฉบับ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรฐานการค้าการลงทุนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พร้อมทั้งได้รายงานพัฒนาการของไทยในกรอบ IPEF และความร่วมมือที่จะนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง มีผลเป็นรูปธรรม และย้ำว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นต่อยอดความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน IPEF

 

มาริษเปิดเผยด้วยว่า ตนเองได้ย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เช่น นโยบายส่งเสริม EV 30@30, การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน และการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการลงทุนด้วย บนเวทีเสวนา IPEF Clean Economy Investor Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรอบ IPEF ที่ให้ผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนมาพูดคุยหาวิธีกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโลยี Climate Tech ที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero 

 

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาแห่งอนาคตในสาขาเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน IPEF ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในสาขา Climate Tech ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ 

 

ขณะเดียวกันยังเป็นการสะท้อนจุดยืนของไทยในการให้ความสำคัญและสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคต่างๆ ในโลกอย่างสมดุลผ่านกรอบความร่วมมือและองค์กรต่างๆ ทั้งกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือ BRICS ที่มีบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นผู้นำ รวมถึงการเดินหน้าเพื่อสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ที่ริเริ่มโดยกลุ่มประเทศในแถบยุโรป รวมถึง IPEF เป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกา 

 

อ้างอิง: 

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising