×

จุรินทร์ แถลงผลการประชุมรัฐมนตรี APEC เห็นพ้องตั้ง FTA APEC และหนุนแนวคิดการค้าสู่ความยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
18.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมรัฐมนตรี APEC โดยมีข้อสรุป 3 ประเด็นหลัก คือ ที่ประชุมมีฉันทามติ ร่วมกันขับเคลื่อน Bangkok Goal BCG Economy Model โดยจะเสนอให้ระดับผู้นำประเทศพิจารณาในวันเสาร์นี้ (19 พฤศจิกายน), ที่ประชุมเห็นพ้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือจัดตั้ง FTA APEC ซึ่งได้พิจารณาแนวทางเสริมสร้างและฟื้นฟูความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ‘Open. Connect. Balance.’ หรือ ‘เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล’

 

โดยหลักการ Open มีข้อสรุป 6 ประเด็น คือ 

 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรี APEC เห็นพ้องกันเปิดกว้างทางด้านการค้า การลงทุน เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเชนสามารถทำงานได้

 

2. เห็นพ้องกันที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจ APEC ไปสู่การจัดตั้ง FTA APEC ต่อไปในอนาคต 

 

3. ที่ประชุมสนับสนุนการค้าในระบบพหุภาคี โดยให้มีองค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นศูนย์กลาง และเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่ค้างคาอยู่ใน WTO ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุดหนุนประมงและอื่นๆ รวมทั้งให้เสริมประเด็นใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ WTO ให้เกิดขึ้นต่อไป

 

4. APEC เห็นชอบร่วมกันในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการของกลุ่มสมาชิก APEC เรื่องท่องเที่ยว ขนส่งหรือโลจิสติกส์ก็ตาม

 

5. ที่ประชุมเห็นพ้องกันในการผลักดัน และเปิดโอกาสให้สตรี MSME กลุ่มเปราะบาง เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งในการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy

 

6. APEC เห็นพ้องในการสนับสนุนแนวคิดการค้าสู่ความยั่งยืน ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ สนับสนุนทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising