Menu
120436

ญี่ปุ่นเรียกร้องนานาชาติยกเลิกกฎห้ามล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์

11.09.2018
  • LOADING...
  • Loading...

ญี่ปุ่นถูกวิจารณ์อย่างหนักจากรัฐบาลหลายประเทศและองค์กรสิทธิสัตว์ทั่วโลก หลังพยายามผลักดันข้อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการการล่าวาฬระหว่างประเทศ (IWC) ณ เมืองฟลอเรียโนโปลิส ประเทศบราซิล ให้ยกเลิกกฎแบนเพื่อเปิดทางให้ล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์ได้อีกครั้ง หลัง IWC ออกกฎห้ามล่าเพื่อการค้าตั้งแต่ปี 1986

 

ญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะบังคับใช้มาตรการชั่วคราวอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไม่เห็นด้วยระบุว่าจำนวนประชากรของวาฬยังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

 

ปัจจุบันญี่ปุ่นยังคงล่าวาฬอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อกำหนดที่อนุญาตให้ล่าเพื่อการวิจัยและศึกษา แม้ว่าจะถูกนานาชาติต่อต้านอย่างหนักก็ตาม

 

“วิทยาศาสตร์มีความชัดเจน มีวาฬหลายพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรเพียงพอต่อการขยายพันธุ์อย่างยั่งยืน” ญี่ปุ่นระบุในญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม IWC ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง

 

นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเสนอให้ IWC จัดตั้งคณะกรรมการที่คอยกำกับดูแลการล่าวาฬอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการล่าเพื่อการพาณิชย์และล่าเพื่อยังชีพแบบในอดีตด้วย

 

ขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังผลักดันให้มีการแก้ไขกระบวนการลงมติของ IWC ในการอนุญาตให้จับวาฬตามโควตาตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนจากการใช้เสียงสมาชิก 2 ใน 3 ไปเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเกินครึ่งแทน เพื่อลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่สนับสนุนการล่าวาฬและประเทศที่ต่อต้าน  

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES