×

นายกฯ ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส-ความเสมอภาคทางสังคมกับประชาชนทุกกลุ่ม เนื่องในวันคนพิการสากล 2565

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (3 ธันวาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.05 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาส ‘วันคนพิการสากล’ ประจำปี 2565 ผ่านบันทึกวิดีทัศน์เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลว่า ในนามของรัฐบาล ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนพิการทุกคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยในปี 2565 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ ‘การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม’

 

พล.อ. ประยุทธ์ ย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งการพัฒนาบริการภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและใช้ประโยชน์จากบริการของภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสามาถสร้างรายได้ให้คนพิการรวมกว่า 170 ล้านบาท ตลอดจนการส่งเสริมให้คนพิการมีทักษะและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

พร้อมกันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ ให้กำลังใจคนพิการทุกคน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกคนและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising