×

มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด เพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 เริ่มบังคับใช้พรุ่งนี้ 20 ก.ค.

19.07.2021
 • LOADING...
lockdown

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่ได้กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป THE STANDARD POP สรุปรายละเอียดสำคัญมาให้ดังนี้

 

 • ลดการออกนอกเคหสถานในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และจังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • ปรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา (จากเดิมมี กทม., สมุทรปราการ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา)
 • ให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดลดและจำกัดการเดินทาง หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน (ยกเว้นการเดินทางในกรณีจำเป็น เช่น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยาหรือเวชภัณฑ์ พบแพทย์ การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้)
 • กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่ม ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (13 จังหวัด) ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน นับแต่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ
 • ตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกไปยังพื้นที่อื่น อย่างน้อย 14 วัน
 • การขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสาร
 • มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน สำหรับการให้บริการต่อไปนี้ 
  • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดบริการถึงเวลา 20.00 น. นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดบริการเฉพาะแผนกซูเปอร์มาเก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้ป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ เปิดดำเนินการถึง 20.00 น.
  • โรงแรมให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ งดจัดประชุมหรือจัดเลี้ยง
  • ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด เปิดดำเนินถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อให้บริการระหว่างเวลา 20.00-04.00 น.
  • โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 5 คน
 • ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสูงสุดเต็มจำนวน (โดยให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด, งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น จัดประชุม สัมมนา, การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐให้เปิดให้บริการกิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า

 

lockdown

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising