×

มอบรองนายกฯ กล่าวขอบคุณสภาแทน หลังผ่านงบฯ ปี 65 วาระ 3 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
22.08.2021
  • LOADING...
House of Representatives

วันนี้ (22 สิงหาคม) เวลา 01.15 น. หลังการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องมาตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-21 สิงหาคม ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ในวาระที่ 2 รวม 42 มาตรา วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

 

ต่อมา ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 3 โดยผลการลงมติคือ เห็นชอบ 257 เสียง ไม่เห็นด้วย 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เตรียมนำส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน ก่อนส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ขณะที่ปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านงบประมาณประจำปี 2565 ด้วยตนเอง โดยมอบให้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ

 

โดยรัฐบาลจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ความมั่นใจว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสและดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกทุกท่านต่อไป

 

​จากนั้นประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และล่ามภาษามือ ที่ร่วมดำเนินการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปสู่ประชาชน

 

​ประธานสั่งปิดการประชุมเวลา 01.20 น.

 

House of Representatives

House of Representatives

House of Representatives

House of Representatives

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising