×

ครม. อนุมัติ นำเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบาทต่อปี

20.09.2017
  • LOADING...

     หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 2/2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการยกเว้นเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตที่ยังไม่เต็มวงเงิน 100,000 บาท สามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพิ่มเติม เพื่อให้เต็มวงเงินการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

     ทั้งนี้เบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

     สำหรับมาตราการนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการลดภาระการจ่ายงบประมาณของประเทศในการรักษาพยาบาลของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนหันมาทำประกันสุขภาพเองมากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันมีโอกาสเติบโตขึ้นด้วย

     ส่วนผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories