×

‘GULF’ จ่อขายหุ้นกู้ 2 หมื่นล้าน ขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ ชูดอกเบี้ย 2.85-3.92% เปิดจองวันที่ 27-29 มี.ค. นี้

24.03.2023
  • LOADING...
GULF

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี’ เตรียมออกขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เสนอขายเฉพาะ ‘ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่’ ให้ดอกเบี้ย 2.85-3.92% เปิดจองระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมนี้ นำเงินลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึงใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่ครบอายุ

 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) แจ้งว่าบริษัทออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านหน่วย และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม 5 ล้านหน่วย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นกู้จะมีอายุระหว่าง 3-10 ปี ให้อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.85-3.92% ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ‘A’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘คงที่’ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 

 

  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4.1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4.1 พันล้านบาท
  • ชุดที่ 2 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท
  • ชุดที่ 3 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.59% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท
  • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.92% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท
  • ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4.4 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4.4 พันล้านบาท          

          

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้เฉพาะแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

         

ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกรุงไทย (KTB), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB), ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)      

 

ด้านแหล่งข่าวจาก บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวกับ THE STANDARD WEALTH ว่า แผนการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ในรอบนี้บริษัทมีแผนที่จะแบ่งนำไปใช้ทั้งการลงทุนขยายธุรกิจในปีนี้ตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงแบ่งบางส่วนจะนำมาใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่จะครบอายุในปีนี้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising