×

ธอส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยและค่างวดผ่อนฯ ให้ลูกค้า วงเงิน 10,000 ล้านบาท

29.02.2020
  • LOADING...

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ธอส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสฯ นี้ 

 

ทั้งนี้รายละเอียดมาตรการ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชำระกับ ธอส. ทุกวัตถุประสงค์การกู้ 

 

โดยผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ คือ 

 

เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าถูกลดวันทำงาน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ทะเบียนการค้า สัญญาเช่าร้าน เป็นต้น และธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

 

อย่างไรก็ตามเปิดโอกาศให้กลุ่มลูกค้าในกรณีที่ยังมีสถานะผ่อนชำระปกติ และกรณีมีสถานะค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดย ธอส. เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ลูกค้าที่ตรงกับเงื่อนไขสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไข

 

การใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising