×

ผบ.ตร. สั่งเด้ง 8 ตำรวจลูกน้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ เข้า ศปก.ตร. ขาดจากตำแหน่งเดิม

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2023
 • LOADING...
เด้ง ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก

วันนี้ (27 กันยายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2566 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า

 

ด้วยได้รับรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63, 105 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

 

จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 12 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ 

 

อนึ่ง บรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกในส่วนที่ขัดหรือแย้ง และใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 

 

สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 ดังนี้ 

 

 1. พล.ต.ต. นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ 
 2. พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย 
 3. พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิศมัย  
 4. พ.ต.อ. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ 
 5. พ.ต.ท. คริษฐ์ ปริยะเกตุ 
 6. พ.ต.ต. ชานนท์ อ่วมทร 
 7. ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ คนยงค์ 
 8. ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ หวัดแวว 

 

โดยให้ทั้ง 8 นาย ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร. มอบหมาย

 

ส่วน 9. พ.ต.ท. คเชนทร์ บุญทวี ให้รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ 

 1. พ.ต.ท. สุเนตย์ สีชำนาญ ให้รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
 2. พ.ต.ท. พิทักษ์ โสนนอก ให้รักษาราชการแทนสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 3. ส.ต.อ. ธนโชติ แสงเรือง ให้รักษาราชการแทนผู้บังคับหมู่ฝ่ายปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising