×

ภาคประชาชน ยื่นหนังสือค้านกฎหมายอีอีซี ชี้รัฐเร่งรัดทั้งที่ยังมีเสียงคัดค้าน

09.10.2017
  • LOADING...

     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 รับหนังสือจากกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีวอทช์ นำโดยนางสาวสุกลภัทร ใจจรูญ ตัวแทนจังหวัดชลบุรี เพื่อขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน กรณีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของประชาชน ชุมชน ในภาคตะวันออก และผลประโยชน์ของประเทศ ดังนี้

     1. รัฐต้องมีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางจัดการปัญหาในระยะยาวอันเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชน

     2. รัฐจะต้องไม่เร่งรัดโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อผลกระทบในวงกว้าง ที่ปัจจุบันมีการคัดค้านกันอยู่

     3. รัฐต้องมีการปฏิบัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ด้วย ในกระบวนตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

     4. รัฐต้องจริงจังกับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของประชาชนในภาคตะวันออก

 

     โดยทางกลุ่มฯ ได้มอบความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ที่ทางกลุ่มได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ www.eeco.or.th จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 มาด้วย

     ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า ตนจะส่งมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหลักของการพิจารณากฎหมายจะต้องพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 58 และแนะนำให้กรรมาธิการวิสามัญเชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปร่วมประชุมแนะนำข้อเสนอในชั้นกรรมาธิการด้วย

     โดยในวันเดียวกันนี้กลุ่มอีอีซีวอทช์ ได้เดินทางไปยื่นข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยทางกลุ่มฯอยากให้ทบทวนและถอนร่างกฎหมายออกมาดำเนินการใหม่อีกรอบหนึ่ง

     สำหรับร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. หรือ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ผ่านวาระแรก (รับหลักการ) โดย สนช. ไปเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อแปรญัตติภายใน 60 วันก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุม สนช. ลงมติต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising