×

‘CPF’ ประกาศจะซื้อหุ้นคืน 200 ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท เพื่อบริหารสภาพคล่อง เริ่ม 19 ธ.ค. ปีนี้ – 18 มิ.ย. ปีหน้า

15.12.2022
  • LOADING...
CPF

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.32% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ระบุว่า สำหรับวิธีการซื้อขายจะเป็นการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ประกอบด้วย 

  1. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จดทะเบียนในประเทศไทย 
  2. บริษัท CP Norfolk (India) Private Limited ทำธุรกิจอาหารแปรรูป จัดตั้งในประเทศอินเดีย ซึ่งจะมี CPF (India) Private Limited ถือหุ้น 40% และ Norfolk Foods (Private) Limited ถือหุ้น 60% 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising