×

เปิด 8 เงื่อนไขศาลให้ประกันอานนท์ 3 เดือน ถึง 28 พ.ค. นี้ ตีวงเงิน 2 แสนบาท ห้ามออกนอกบ้านหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเช้า

โดย THE STANDARD TEAM
28.02.2022
  • LOADING...
อานนท์ นำภา

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) ศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกเอกสารข่าวเผยเเพร่คำสั่งปล่อยชั่วคราว อานนท์ นำภา ความว่า นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอานนท์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 และในคดีหมายเลขดำที่ อ1802/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service: CIOS)

 

คณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้ เห็นว่าแม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนจำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดนั้น 

 

การที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมาจึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะควบคุมพฤติกรรมของจำเลยได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก ดังนี้จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาลสักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2565)

 

ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท ยึดหลักประกัน ทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลาเห็นควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้

 

  1. ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

 

  1. ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

 

  1. ห้ามจำเลยโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม

 

  1. กิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง

 

  1. ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

 

  1. ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

 

  1. ให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

 

  1. ให้จำเลยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง 

 

ศาลอาญากรุงเทพใต้ขอชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากจําเลยเสนอเงื่อนไข รวมถึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้นศาลจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลย โดยการปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดเพียง 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วอานนท์ต้องถูกกักขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เว้นแต่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง

 

อนึ่ง หากอานนท์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้อานนท์มารายงานตัวต่อศาลและให้ผู้ประกันส่งตัวอานนท์ต่อศาลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกำหนดตามที่ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความของอานนท์เสนอต่อศาล และอานนท์ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ หากศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising