×

สภาผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาด

โดย THE STANDARD TEAM
17.01.2024
  • LOADING...
อากาศสะอาด

สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายอากาศสะอาด 7 ฉบับ วาระแรก

 

วันนี้ (17 มกราคม) หลังสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาดฯ ที่มีการเสนอจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และภาคประชาชน รวม 7 ฉบับ ในวาระที่หนึ่ง ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

 

การพิจารณาที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.45 น. ของวันนี้ สส. ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล รวมถึงภาคประชาชน ได้อภิปรายพุ่งเป้าประเด็นหลักของกฎหมายที่ตนเองเสนอ เพื่อชี้ให้เห็นว่ากฎหมายจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร โดยมีโครงสร้างของกลไกการเข้ากำกับดูแลจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงจุดเด่นของกฎหมายแต่ละฉบับ และมาตรการในเชิงการลงโทษสำหรับผู้ก่อปัญหา


ในที่สุดเมื่อผู้เสนอร่างกฎหมายแต่ละฉบับได้อภิปรายปิดท้ายในวันนี้ และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งปิดการอภิปราย 

 

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ในวาระที่หนึ่ง โดยมีผลการลงมติเป็นดังนี้

 

  • รับหลักการ 443 คน
  • ไม่รับหลักการ – คน
  • งดออกเสียง 1 คน

 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง และให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในรายมาตรา 39 คน ก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนลงมติเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

 

คลิกอ่านรายละเอียดการเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ทั้ง 7 ฉบับ ได้ที่ https://thestandard.co/why-is-there-a-need-for-a-clean-air-law/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising